Gjenpartsbrev

Gjenpartsbrev

Har du mottatt et gjenpartsbrev fra Bislab? Det er vanlig at selskaper, når de har et saklig behov, foretar en kredittsjekk av sine kunder. Det kan for eksempel være i forbindelse med søknad om lån, abonnement, eller ved handling på nett via faktura. Uavhengig av hvorfor noen har foretatt en kredittsjekk av deg, har du krav på å motta et gjenpartsbrev som inneholder informasjon om hvilket selskap som har bedt om dette og hvilken informasjon som er utlevert.

Bislab sin kredittopplysningsvirksomhet er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine kredittopplysninger, og henvendelser vedrørende eventuelle feil i kredittinformasjonen kan rettes skriftlig, med dokumentasjon, til oss på support@bislab.no. Hvis du derimot har spørsmål om hvorfor det er tatt en kredittvurdering av deg, eller ved mistanke om ID-tyveri, kan du ta direkte kontakt med selskapet som kredittsjekket deg. Hvilket selskap dette er og kontaktinformasjon til selskapet er oppgitt i gjenpartsbrevet du har mottatt.

Våre kunder benytter en automatisert løsning som beregner en kredittrisiko i form av en score. Denne baserer seg på ulike variabler som gir en statistisk risiko for å pådra seg en betalingsanmerkning. Bislab gjør oppmerksom på at våre kunder bruker informasjonen fra oss ulikt, og at det er den enkelte kunde som foretar den endelige beslutningen.

Gjenpartsbrev (English)

Have you received a repartee letter from Bislab? It is common for companies, when they have a legitimate need, to conduct a credit check on their customers. This can be in connection with a loan application, subscription, or when making a purchase online via invoice. Regardless of why someone has conducted a credit check on you, you are entitled to receive a repartee letter that contains information about which company requested this and what information has been provided.

Bislab's credit reporting activity is responsible for processing your credit information, and inquiries regarding any errors in the credit information can be directed in writing, with documentation, to us at support@bislab.no. If, on the other hand, you have questions about why a credit assessment has been taken on you, or if you suspect identity theft, you can contact the company that credit checked you directly. Which company this is and contact information for the company is stated in the repartee letter you have received.

Our customers use an automated solution that calculates a credit risk in the form of a score. This is based on various variables that provide a statistical risk of incurring a payment default. Bislab points out that our customers use the information from us differently, and it is the individual customer who makes the final decision.